Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie za účelom spracovania osobných údajov na webstránke -  www.dvdbest.sk.
Vážený klient dovoľujem si Vás požiadať o udelenie súhlasu zo spracovaním osobných údajov podľa európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prečítate si prosím podrobnejšie nasledujúci text a potvrďte súhlas na ...
Ako dotknutá osoba súhlasím, aby prevádzkovateľ : Ing.Peter Durkaj - Compact studio,
Hlavná 58 ,  04001 Košice , kontakt :Tf :00421/907 930 264 , web : dvdbest.sk  zapracoval moje osobné údaje v rozsahu:
·         Meno, priezvisko, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého sprístupňuje,...
V prípade menovania zodpovednej osoby sa uvedie aj zodpovedná osoba a jej kontaktné údaje
Účelom zberu týchto osobných údajov je tvorba podania a jeho odoslania.
Na webstránke : www.dvdbest.sk . sa nevyužívajú osobné údaje na štatistické účely o registrovaných  dotknutých osobách. Pre potreby plnenia účelu zhromažďujeme tieto osobné údaje: Meno, priezvisko, e-mail, IP adresa zariadenia z ktorého pristupuje,... (povinne). Tieto osobné údaje získavame priamo od každého používateľa webstránky : www.dvdbest.sk  na základe vyjadreného súhlasu.
Webstránka : www.dvdbest.sk  nie je určená pre deti mladšie ako 18 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje detí mladších ako 13 rokov. V prípade zistenia takejto skutočnosti, budú tieto osobné údaje vymazané z našich databáz. V prípade ak rodič alebo zákonný zástupca bude mať podozrenie, že jeho dieťa nám poskytlo osobné údaje, môžete nás kontaktovať na :  dvdbest@dvdbest.sk.
Webstránka : www.dvdbest.sk  je podporovaná externou spoločnosťou (Lomtec.com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava), pričom Táto spoločnosť má v prípade udalosti (poruchy) na IS prístup k všetkým dátam (teda aj Vašim osobným údajom) spravovaných na webstránke www.dvdbest.sk . Vaše osobné údaje (nie)sú prenášané do iných informačných systémoch a sú evidované iba na webstránke  www.dvdbest.sk. Doba uchovania Vašich osobných údajov je iba po dobu nevyhnutnú pre vybavenia podania, pričom vytvorené záznamy podania sú uchovávané v zmysle platného zákona o archívoch a registratúrach.
Ako dotknutá osoba máte právo:
·         Požadovať prístup k Vašim osobným údajom
·         V prípade chyby vo vašich osobných údajov, žiadať o ich úpravu,
·         Požadovať výmaz Vašich osobných údajov, alebo požadovať  obmedzenie spracúvania osobných údajov
·         Namietať zo spracúvaním osobných údajov
·         Požadovať prenosnosť osobných údajov – osobné údaje Vám budú poskytnuté v čitateľnom a bežne dostupnom formáte.
·         Podať, v prípade porušenia práv dotknutej osoby, návrh na začatie konania dozornému orgánu (kontaktné údaje dozorného orgánu)
Vaše požiadavky zasielajte na adresu : DVDBest  Hlavná 58 04001 Košice..
V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov, nebude možné využívať formuláre webstránky www.dvdbest.sk  a odoslanie žiadosti prostredníctvom formulároch.
V rámci týchto pravidiel máte právo na úplné vymazanie Vašich osobných údajov z webstránky : www.dvdbest.sk  Túto možnosť máte odoslaním požiadavky na výmaz - dvdbest@dvdbest.sk.. Vymazanie osobných údajov je už nevratné.
Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne týchto pravidiel a ich použitie, kontaktujte nás na dvdbest@dvdbest.sk...